สอบเข้าม.1 รายชั่วโมง

New

E14-T01

เรื่อง เสียงในภาษาไทย เรียนวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 65 10.00-11.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E14-T02

เรื่อง อักษรไทยและหลักการเขียนตัวอักษร เรียนวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 65 10.00-11.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E14-T03

เรื่อง ไตรยางค์และการผันอักษร เรียนวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 65 10.00-11.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E14-T04

เรื่อง อักษรนำ อักษรตามและอักษรควบ เรียนวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 65 10.00-11.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E14-T05

เรื่อง ชนิดของคำ เรียนวันอาทิตย์ที่ 5 มิ.ย. 65 10.00-11.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E14-T06

เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย เรียนวันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย. 65 10.00-11.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E14-T07

เรื่อง การใช้พจนานุกรม เรียนวันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 65 10.00-11.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E14-T08

เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อ เรียนวันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย. 65 10.00-11.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E14-T09

เรื่อง พยางค์ คำ การประสมอักษร เรียนวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค. 65 10.00-11.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E14-T10

เรื่อง ประโยคและชนิดของประโยค เรียนวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค. 65 10.00-11.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E14-T11

เรื่อง การจับประเด็นสำคัญและการจับใจความ เรียนวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ค. 65 10.00-11.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E14-T12

เรื่อง คำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ เรียนวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ค. 65 10.00-11.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E14-T13

เรื่อง คำสุภาพ คำราชาศัพท์ เรียนวันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 65 10.00-11.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E14-T14

เรื่อง คำพ้อง เรียนวันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค. 65 10.00-11.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E14-T15

เรื่อง คำสมาส สนธิ เรียนวันอาทิตย์ที่ 14 ส.ค. 65 10.00-11.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E14-T16

เรื่องข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น เรียนวันอาทิตย์ที่ 21 ส.ค. 65 10.00-11.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E14-T17

เรื่องคำที่มักเขียนผิดและการใช้คำให้ถูกต้องกับความหมาย เรียนวันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค. 65 10.00-11.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E14-T18

เรื่องสำนวน สุภาษิต คำพังเพย คำสัมผัสคล้องจอง และคำอุปมาอุปไมย เรียนวันอาทิตย์ที่ 4 ก.ย. 65 10.00-11.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E14-T19

เรื่องโวหารการเขียนและโวหารภาพพจน์ เรียนวันอาทิตย์ที่ 18 ก.ย. 65 10.00-11.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E14-T20

เรื่องลักษณะคำประพันธ์ประเภทกลอน กาพย์และโคลง เรียนวันอาทิตย์ที่ 18 ก.ย. 65 10.00-11.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E14-T21

เรื่อง วรรณคดีวิจักษ์ เรียนวันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย. 65 10.00-11.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E15-P01

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาและพุทธประวัติ เรียนวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 65 11.00-12.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E15-P02

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิตและชาดก เรียนวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 65 11.00-12.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E15-P03

ศาสนาต่างๆในประเทศไทย เรียนวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 65 11.00-12.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E15-P04

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ศาสนพิธี และการสังคายนาพระไตรปิฎก เรียนวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 65 11.00-12.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E15-P05

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เรียนวันอาทิตย์ที่ 5 มิ.ย. 65 11.00-12.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E15-P06

การบริหารราชการแผ่นดินของไทย เรียนวันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย. 65 11.00-12.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E15-P07

กฎหมายเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว เรียนวันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 65 11.00-12.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E15-P08

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนวันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย. 65 11.00-12.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E15-P09

สถาบันการเงินและสหกรณ์ เรียนวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค. 65 11.00-12.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E15-P10

การเงิน ภาษีและระบบเศรษฐกิจ เรียนวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค. 65 11.00-12.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E15-P11

การศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์และยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เรียนวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ค. 65 11.00-12.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E15-P12

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เรียนวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ค. 65 11.00-12.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E15-P13

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย เรียนวันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 65 11.00-12.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E15-P14

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา เรียนวันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค. 65 11.00-12.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E15-P15

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี เรียนวันอาทิตย์ที่ 14 ส.ค. 65 11.00-12.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E15-P16

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เรียนวันอาทิตย์ที่ 21 ส.ค. 65 11.00-12.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E15-P17

การพัฒนาการเมืองการปกครองให้ทันสมัยในช่วงปี พ.ศ. 2394-2475 เรียนวันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค. 65 11.00-12.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E15-P18

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เรียนวันอาทิตย์ที่ 4 ก.ย. 65 11.00-12.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E15-P19

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย เรียนวันอาทิตย์ที่ 11 ก.ย. 65 11.00-12.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E15-P20

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เรียนวันอาทิตย์ที่ 18 ก.ย. 65 11.00-12.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E15-P21

เรื่อง อาเซียน เรียนวันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย. 65 11.00-12.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E13-E01

เรื่อง Article เรียนวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 65 15.00-16.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E13-E02

เรื่อง Pronoun เรียนวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 65 15.00-16.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E13-E03

เรื่อง Quantifiers เรียนวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 65 15.00-16.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E13-E04

เรื่อง Adj. and Comparision เรียนวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 65 15.00-16.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E13-E05

เรื่อง Adverb เรียนวันอาทิตย์ที่ 5 มิ.ย. 65 15.00-16.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E13-E06

เรื่อง Preposition เรียนวันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย. 65 15.00-16.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E13-E07

เรื่องSubject and Verb Agreement เรียนวันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 65 15.00-16.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

New

E13-E08

เรื่อง Present Simple & Present Continuous เรียนวันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย. 65 15.00-16.00น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้